อัตราค่าบริการ

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง