ทีมงาน

พท.สุดาพร ลือเดช

แพทย์แผนไทย

เลขที่ใบประกอบ พท.ว. 20010

พท.ดวงภรณ์ แดงจีน

แพทย์แผนไทย

เลขที่ใบประกอบ พท.ว. 1965

น.ส.ชวัลลักษณ์ ศัลยาพร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานนวดแผนไทย

คุณจารุวรรณ จันทร์หอมหวล

(คุณแมว)

คุณชฎาภรณ์ วิวัชพงษ์

(คุณยะห์)

คุณบุศรา บุญทวี

(คุณตุ้ย)

คุณสุดสายชล แขกรัมย์

(คุณอุ๋ย)