ทีมงาน

แพทย์แผนไทย

พท.สุดาพร ลือเดช

แพทย์แผนไทย

เลขที่ใบประกอบ พท.ว. 20010

พท.ป.พุทธธิดา ศรีเสมอ

แพทย์แผนไทยประยุกต์

เลขที่ใบประกอบ พท.ป. 4267

พนักงานนวดแผนไทย

คุณจารุวรรณ จันทร์หอมหวล

(คุณแมว)

คุณชฎาภรณ์ วิวัชพงษ์

(คุณยะห์)

คุณอำพรพรรร เผ่าจือ

(คุณพร)

คุณขวัญศิริ ครสิงห์

(คุณขวัญ)