ทีมงาน

แพทย์แผนไทย

พท.สุดาพร  ลือเดช

แพทย์แผนไทย

เลขที่ใบประกอบ พท.ว. 20010

พท.ป.ปนัดดา อุปฮาด

แพทย์แผนไทยประยุกต์

เลขที่ใบประกอบ พท.ป. 3783

พนักงานนวดแผนไทย

คุณจารุวรรณ  จันทร์หอมหวล

(คุณแมว)

คุณขวัญศิริ  ครสิงห์

(คุณขวัญ)

คุณอำพรพรรณ  เผ่าจือ

(คุณพร)